Praktikbeskrivelse

PRAKTIKBESKRIVELSE

jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog.

Gældende fra 1. august 2014

Beskrivelse af praktikstedet:

Institutionens navn:

Adresse:

Postnr. og By:

Tlf.nr.:

 

 

 

Institutionens E-mail:

 

Hjemmeside adr.:

Institutionsleder:

Kontaktperson for praktik i pædagoguddannelsen:

Kommunal:

Selvejende

 

Privat:

 

Regional:

 

Spurvehuset FDF

Spurvevej 21

8800 Viborg

87871580

87871581 vuggestuen

87871582 børnehaven

 

lajn@viborg.dk

Laila Juul Nielsen

 

 

 

 

 

Selvejende daginstitution med kommunal driftsoverenskomst med Viborg kommune

 

 

 

 

 

Institutionstype/
foranstaltning

a) Antal børn/unge /voksne

b) Aldersgruppe

c) Antal stuer / afdelinger

d) Åbningstid

 

a) 28 i vuggestuen og 59 i børnehaven.

b) 0 – 6 år

c) 5 stuer: Blåmejser, Rødkælke, Papegøjer, Pelikaner og Påfugle.

d) mandag-torsdag 6.30-16.45, fredag 6.30-16.00

Institutionens formål

jf. lovgrundlag.

 

Dagtilbudsloven

samt den styrkede læreplan

Karakteristik af brugergruppen:

Beskrivelse af den / de aktuelle børne- / bruger/borgergruppe.

 

I Spurvehuset er vi opdelt på stuer. Der er 2 stuer i vuggestuen og 3 stuer i børnehaven.

I vuggestuen er børnene alders blandet. I Børnehaver er 2 af stuerne aldersblandet imens Påfugle stuen er for de ældste børn i børnehaven, de kommende skolebørn

Arbejdsmetoder:

Kort beskrivelse af praktikstedets pædagogiske praksis og teoretiske og metodiske grundlag (Uddybes senere i relation til uddannelsesplanens videns- og færdighedsmål)

 

 

Vores pædagogiske praksis tager udgangspunkt i tryghed, trivsel og udvikling.

Vi arbejder med den styrkede læreplan, Marte Meo, TOPI, Rambøll sprogvurdering, den tværfaglige model. Et fælles grundlag for børns læring.

 

 

 

 

Ansatte

(pædagogiske faggrupper, andre faggrupper)

 

I Spurvehuset er der ansat leder, pædagoger, pædagogiske assistenter, pædagogmedhjælpere, en sekretær og pedel.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

Pædagogisk grunduddannelse:

 

 

 

2

 


PD modul i praktikvejledning:

 

 

 


Diplomuddannelse

 

 

 


Andet/ andre uddannelser:

 

 

Navne:

 

Tværprofessionelt samarbejde in- og eksternt:

 

Vi samarbejder bl.a. PPL i Viborg kommune blandt andet med tale/høre konsulenter, psykologer, fysio – og ergoterapeuter, ressourcepædagoger sundhedsplejersker.

 

Særlige forhold omkring den studerendes ansættelse:

Almenområdet: Nej

 

Arbejdsforhold

Forventes den studerende at arbejde alene?

Ved bekræftelse: hvor meget og hvordan?

 

Ja efter aftale.

 

Den studerende kan være alene med en gruppe børn da der kan være aktiviteter i fællesskab og selvstændigt, f.eks. i motorikrummet, på stuen, i mad situationer eller på legepladsen. Det forventes at den studerende selvstændig kan planlægge, gennemføre og evaluere en aktivitet.

 

Øvrige oplysninger

 

 


 

Uddannelsesplan

Praktikstedet skal jf. bekendtgørelsen §9 stk. 2 udfærdige Uddannelsesplan for de praktikperioder, praktikstedet kan modtage studerende. Planen skal udarbejdes i overensstemmelse med kompetencemålene for de relevante praktikperioder med angivelse af relevant litteratur, organisering af praktikvejledning og af kontakt til professionshøjskolen. Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejde med professionshøjskolen.

Specialiseringsmuligheder:

Hvilke specialiseringsmuligheder kan praktikstedet tilbyde? (Sæt X - Nogle praktiksteder, kan tilbyde flere specialiseringsmuligheder. Vi opfordrer til, at praktikstedet angiver primær og evt. sekundær specialiseringsmulighed. Den primære specialiserings kompetenceområder for 2. og 3. praktik skal præsenteres i uddannelsesplanen. Praktikstedet kan præsentere det sekundære specialiseringsområde på samme måde)

 

 

Primær: Sekundær:

·

x

Dagtilbudspædagogik

 

 

 

 

 


· Skole- og fritidspædagogik

 

 

 

 

 


· Social- og specialpædagogik

Valgfagsområder:

Følgende emneområder er valgfag for de studerende i løbet af uddannelsen.

Hvilke af disse emneområder kan ses i det daglige arbejde i institutionen?

 

x

 

x

1) Kreative udtryksformer.

 

x

2) Natur og udeliv.

3) Sundhedsfremme og bevægelse.

 

x

 

 

4) Medier og digital kultur.

 

5) Kulturprojekter og kulturelt iværksætteri.

 

x

6) Social innovation og entreprenørskab.

7) Kulturmøde og interkulturalitet.


 


Uddannelsesplan 1. Praktik (Grundfagligheden)

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Den studerende vil i løbet af praktikken opnå kendskab til brugergruppen, og vil kunne opsøge viden omkring de samfundsmæssige opgaver. Vejlederen og Spurvehusets øvrige pædagoger bidrager til denne læring.

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Vi arbejder med SMTTE-modeller i planlægningen af pædagogiske aktiviteter. Den studerende får mulighed for at planlægge, deltage i og evaluere pædagogiske aktiviteter.

 

 

evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer og

dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser, og

Især til vejledning vil den studerende få mulighed for at dokumentere og reflektere over egen og Spurvehusets pædagogiske praksis.

 

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

I Spurvehuset skal der selv medbringes madpakker til dagen. Det pædagogiske personale er i dialog med børnene og forældrene omkring maden og understøtter deres læring i forhold til sanser, forståelse for kulturelle forskelligheder, de sproglige-, motoriske- samt dannelsesmæssige dimensioner omkring måltidet.

Der er også mulighed for at de enkelte stuer kan tilrettelægge maddage.

Der er mulighed for at børnene kan udfordre sig motorisk på vores legepladser og i vores motorik rum.

Hygiejne indgår i de daglige rutiner ved håndvask bleskift m.m.

 

 

Angivelse af relevant litteratur:

Der kan guides og vejledes med dette til vejledning

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Skema på praktikportalen.

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Uddannelsesforløbet tilrettelægges således, at den studerende får mulighed for at få et bredt indblik i den pædagogiske praksis på den stue/afdeling den studerende bliver en del af.

 

 

b) Der afholdes vejledning én gang ugentligt i en time. Den studerende udformer og afleverer en dagsorden senest dagen før. Den studerende skriver referat. Vejledning foregår også i løbet af dagen og kan varetages af andre end praktikvejlederen. Det kan være en leder eller en anden pædagog med særlig viden omkring et område. Det kan ligeledes forekomme, at der er vejledning i fællesskab med andre studerende.

c) Den studerendes undren, refleksioner og iagttagelser er en del af hver vejledning.

Den studerendes arbejdsplan:

Spurvehuset har åbent mandag-torsdag kl. 6.30-16.45, fredag kl. 6.30-16. Arbejdstiderne bliver planlagt indenfor denne tidsramme og tilsendt i god tid før starten.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan institutionen forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Bekymringer tages op til vejledning og drøftes evt. med Spurvehusets leder. Kan det ikke løses i Spurvehuset, kontaktes VIA.

 


 

Uddannelsesplan 2. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 3: Relation og kommunikation – 2. praktikperiode.

Området retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studerende? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

I Spurvehuset arbejder vi målrettet med TOPI, og laver LP-modeller og handleplaner for det enkelte barn. Vi bruger dette i det videre arbejde med planlægning af aktiviteter for at understøtte barnets trivsel og læring.

 

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Vi arbejder med Marte Meo som grundlaget for kommunikationen i huset. Vi bruger også Marte Meo som analyseværktøj, til videre arbejde.

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Vi er meget reflekterende omkring vores kommunikation, og vi forventer, at den studerende ønsker at være med i dét lærings- og refleksionsrum.

I vuggestuerne arbejder vi b. la. med babytegn.

Vi forventer også, at den studerende tager kontakt til forældrene og fortæller små gode historier fra deres barns hverdag.

Vi tilstræber, at den studerende kan være observant til en forældresamtale.

leg, legeteorier og legekulturer,

rammesætte børns leg,

Vores indretning er lavet ud fra en indretningsstrategi, der tilgodeser børns forskellige legebehov.

kropslig, kreativ, musisk og æstetisk læring og udfoldelse i pædagogisk praksis og

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

Den studerende har mulighed for at planlægge, udføre og evaluere aktiviteter, der understøtter børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse. Det kan ske i mindre grupper alt efter målet med aktiviteten.

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse.

Omsorg er en grundlæggende del af pædagogens arbejde, og den studerende vil møde dette arbejde dagligt. De sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan bl.a. ses ved at vi tre gange om året trivselsvurderer alle børn, if. TOPI. I mange af vores aktiviteter er der ligeledes indtænkt sundhed og forebyggelse.

Angivelse af relevant litteratur:

Aftales på vejledning

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Skema på praktikportalen.

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

 

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

 

 

a) Uddannelsesforløbet tilrettelægges således, at den studerende får mulighed for at få et bredt indblik i den pædagogiske praksis på den stue/afdeling, den studerende bliver en del af.

 

b) Der afholdes vejledning én gang ugentligt i en time. Den studerende udformer og afleverer en dagsorden senest dagen før. Den studerende skriver referat. Vejledning foregår også i løbet af dagen og kan varetages af andre end praktikvejlederen. Det kan være en leder eller en anden pædagog med særlig viden omkring et område. Det kan ligeledes forekomme, at der er vejledning i fællesskab med andre studerende.

c) Den studerendes undren, refleksioner og iagttagelser er en del af hver vejledning.

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer, at den studerende går ind til opgaven med åbent sind, engagement og interesse i det pædagogiske arbejde med børn.

Det forventes, at den studerende tager ansvar for egen læring.

Den studerendes arbejdsplan:

 

Spurvehuset har åben mandag- torsdag kl. 6.30-16.45, fredag kl. 6.30-16. Arbejdstiderne bliver planlagt indenfor denne tidsramme og tilsendt i god tid før starten. Derudover vil der være aftenmøder (kl. 16.45-19.15), og evt. forældrearrangementer.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Bekymringer tages op til vejledning og drøftes evt. med Spurvehusets leder. Kan det ikke løses i Spurvehuset, kontaktes VIA.

 

 

Uddannelsesplan 3. praktik - Dagtilbudspædagogik

Område 4: Samarbejde og udvikling – 3. praktikperiode.

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

Hvilke muligheder for læring kan etableres gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledningen?

(fx Hvordan arbejder praktikstedet med dette? hvilke læringsmuligheder tilbyder praktikstedet den studeren? Og hvordan understøtter praktikstedet den studerendes læring indenfor dette?)

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling og kvalitet,

Den studerende har mulighed for at deltage i sprogvurdering, TOPI, LP-modellen, udarbejdelse af indsatsområde og forældresamtaler.

Den styrkede læreplan

 

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø,

 

Den studerende har mulighed for at være eksperimenterende, undrende og afprøve tanker og ideer i forhold til børnemiljøet og konkrete aktiviteter.

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Små tiltag og forandringer der skaber kvalitet i børnemiljøet

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

Vi følger børnenes initiativ og spor i vores planlægning af vores pædagogiske praksis i åben dialog med forældrene.

 

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion over pædagogisk praksis og

Vi arbejder systematisk med forskellige pædagogiske metoder, Marte Meo, TOPI, SMTTE, LP-modellen. Den styrkede læreplan.

Der er mulighed for vejledning/sparring med vejleder, leder, kolleger og tværfaglige samarbejdspartnere.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Undervisning på studiedage

Angivelse af relevant litteratur:

Der guides og vejledes omkring dette til vejledning

Evaluering. Her formuleres hvordan den studerendes læringsudbytte evalueres ved 2/3 af praktikperioden

Skema på praktikportalen.

 

 

Organisering af vejledning:

a) Hvordan tilrettelægges uddannelsesforløbet for den enkelte studerende?:

b) Hvordan og hvornår afholdes vejledning?

c) Hvordan inddrages den studerendes portfolio i vejledningsprocessen?

a) Uddannelsesforløbet tilrettelægges således, at den studerende får mulighed for at få et bredt indblik i den pædagogiske praksis på den stue/afdeling, den studerende bliver en del af.

 

b) Der afholdes vejledning én gang ugentligt i en time. Den studerende udformer og afleverer en dagsorden senest dagen før. Den studerende skriver referat. Vejledning foregår også i løbet af dagen og kan varetages af andre end praktikvejlederen. Det kan være en leder eller en anden pædagog med særlig viden omkring et område.

 

Institutionen som praktiksted:

Er der særlige forventninger til den studerendes forudsætninger?

Vi forventer, at den studerende går ind til opgaven med åbent sind, engagement og interesse i det pædagogiske arbejde med børn.

Det forventes, at den studerende tager ansvar for egen læring. Vejlederen vil gøre sit bedste for at støtte denne læring.

Den studerendes arbejdsplan:

 

Spurvehuset har åben mandag-torsdag kl. 6.30-16.45, fredag kl. 6.30-16. Arbejdstiderne bliver planlagt indenfor denne tidsramme og tilsendt i god tid før starten. Derudover vil der være aftenmøder (kl. 16.45-19.15), og evt. forældrearrangementer.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitution

(herunder en kort beskrivelse af hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring / problemer i praktikforløbet)

Bekymringer tages op til vejledning og drøftes evt. med Spurvehusets leder. Kan det ikke løses i Spurvehuset, kontaktes VIA.

 

 


 

 

Uddannelsesplan 4. praktik - Bachelorprojektet

Område: Bachelorprojektet, herunder 4. praktikperiode.

Bachelorprojektet udspringer af den studerendes specialiseringsområde. Bachelorprojektet og den tilhørende bachelorpraktik tager udgangspunkt i en professionsrelevant problemstilling.

Bachelorprojektets problemformulering danner grundlag for en empirisk og teoretisk analyse, identifikation af udviklingsmuligheder og perspektivering af praksis.

Kompetencemål: Den studerende kan identificere, undersøge, udvikle og perspektivere pædagogfaglige problemstillinger.

Vidensmål: Den studerende har viden om

Færdighedsmål: Den studerende kan

virkefelter for den pædagogiske profession,

identificere, afgrænse og undersøge en relevant professionsfaglig problemstilling af både teoretisk og praktisk karakter,

pædagogfaglig udvikling og innovation,

identificere og fagligt vurdere muligheder for udvikling og kvalificering af pædagogisk praksis,

pædagogens professionsfaglighed og professionsetik,

formidle etiske og handleorienterede overvejelser, der kvalificerer pædagogisk samspil, og demonstrere professionsfaglig dømmekraft,

følgende forholds indflydelse på den valgte problemstilling:

-Kulturelle og sociale.

-Institutionelle og organisatoriske.

-Historiske, samfundsmæssige og internationale,

inddrage organisatoriske og samfundsmæssige forhold i perspektiveringen af den valgte problemstilling,

nationale og internationale forsknings- og udviklingsresultater af relevans for den valgte problemstilling,

inddrage viden og forskning i en faglig argumentation,

empiriske undersøgelsesmetoder samt deres muligheder og begrænsninger og

vurdere og begrunde valget af metoder til indsamling af empiri og

opgaveskrivning og faglig formidling.

formidle analyse- og undersøgelsesresultater mundtligt og skriftligt.

Institutionens udviklings- og innovationsfelter:

Børns udvikling og trivsel 0-6 år.

Institutionens rammer for empiriindsamling:

(Herunder tilladelser til f.eks. fotografering, videooptagelse mv.)

Den studerende skal indhente skema fra praktikportalen til underskrift fra barnets forældre, hvis der ønskes foto- eller videooptagelse.

Kontaktperson for den studerende